فرد در اندازه و شکل

با مهر استاندارد ابعاد محدود نمی شود. ابعاد سفارشی اقتباس شده و به صورت اشکال برای بسته شدن خود آشنا شوید.

[همه اندازه mm 20.0 150.0 منحصر به فرد]

About the Author

artiseals_admin